Ochrana osobných údajov

Základné otázky v súvislosti s poskytovaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi (Obchodné meno: City Hotel Bratislava s.r.o., Sídlo: Seberíniho 9, Bratislava, PSČ: 821 03, IČO: 45 956 316, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 69326/B, V mene spoločnosti koná: Ing. Viola Vančová, konateľka)

 1. Otázka:

Aké sú identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa?
Odpoveď:  Obchodné meno: City Hotel Bratislava s.r.o., Sídlo: Seberíniho 9, Bratislava, PSČ: 821 03, IČO: 45 956 316, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 69326/, V mene spoločnosti koná: Ing. Viola Vančová, konateľka
(ďalej označovaný aj ako „prevádzkovateľ“ alebo „City Hotel Bratislava s.r.o.“)
Kontaktné údaje: e-mail: info@abcamp.sk

 1. Otázka:

Má prevádzkovateľ pre účel spracúvania mojich osobných údajov svojho zástupcu?
Odpoveď: Nie, nemá. Prevádzkovateľ má sídlo na území Slovenskej republiky, teda zástupcu nemá ustanoveného.

 1. Otázka:

Má prevádzkovateľ určenú zodpovednú osobu?
Odpoveď: Nie nemá. Prevádzkovateľ nemá takúto povinnosť.

 1. Otázka:

Aký je účel spracúvania mojich osobných údajov a právny základ tohto spracúvania?
Odpoveď: Vaše osobné údaje spracúvame na účely: marketingovej komunikácie, komunikácie pri sprostredkovaní nájmu priestorov v rozsahu, ktorý obsahuje osobné údaje meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo a e-mailová adresa. Tento rozsah osobných údajov je zachytený pri vyjadrovaní súhlasu zo strany dotknutej osoby pre prevádzkovateľa. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 bod 1. písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). To znamená, že Vaše osobné údaje v tomto bode citovanom rozsahu budú spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu.

 1. Otázka:

Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany?
Odpoveď: Vaše osobné údaje sa nespracúvajú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 1. Otázka:

Aké sú identifikačné údaje príjemcu alebo kategórií príjemcov, ktorým sa moje osobné údaje poskytujú?
Odpoveď: Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje poskytuje ďalšiemu príjemcovi, a to na základe Vami udeleného súhlasu, ktorým je spoločnosť: Archívna a registratúrna agentúra, a.s., za účelom evidencie nájomcov a v rozsahu, ako to plynie z odpovedí na otázku č. 4

Prevádzkovateľ poskytne Vaše osobné údaje v ním získanom rozsahu aj vtedy, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti voči orgánom verejnej moci, ako sú súdy, prokuratúra, orgány polície a podobne. Vždy však za zákonom definovaných podmienok.

 1. Otázka:

Zamýšľa prevádzkovateľ prenášať moje osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie?
Odpoveď: Nie, Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Vaše osobné údaje využíva prevádzkovateľ a spoločnosť Archívna a registratúrna agentúra, a.s., Haburská 84/15, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinova to v rozsahu a stanovenom účele, ako to plynie z odpovedí na otázku č. 4 a č. 6.

 1. Otázka:

Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané u prevádzkovateľa?
Odpoveď: Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ využívať na stanovený účel a v určenom rozsahu do momentu odvolania Vami udeleného súhlasu. Po tomto čase budú zákonom stanoveným spôsobom zlikvidované.

 1. Otázka:

Aké mám ako dotknutá osoba, teda osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú základné práva?
Odpoveď: Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva môžete kedykoľvek tohto požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, bude Vám teda oznámené ako osobné údaje o Vás spracúvame, na aký účel a na akom právnom základe. Na získanie týchto informácií môžete využiť kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v odpovedi na otázku č. 1. Zároveň máte právo, aby Vaše osobné údaje boli vedené v správnom zložení a aktuálne (právo na opravu osobných údajov). Tiež máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak zanikol pre prevádzkovateľa zákonný dôvod na ich spracúvanie.

Máte taktiež právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
– budete namietať správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,
– spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a  namietate vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania Vašich osobných údajov, ale potrebujete ich Vy osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
– dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás, ako dotknutej osoby.

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo namietať spracúvanie osobných Vašich osobných údajov, čo znamená, že máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte taktiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.

Od prevádzkovateľa taktiež máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete prenášať k inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje Vám sprístupníme vo forme, akej si požiadate, najčastejšie v tabuľkovej štruktúre vo formáte PDF.

Pre prípady otázok alebo iných dopytov nad rámec uvedených otázok a odpovedí alebo uplatňovania Vašich právo spojených s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na našich kontaktných údajoch, ktoré sú uvedené v odpovedi pod otázkou č. 1.

 1. Otázka:

Môžem svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, kedykoľvek odvolať?
Odpoveď: V tomto prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov deje na základe titulu uvedeného v čl. 6 bod 1. písm. a) GDPR, čo je spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorý môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, ako sa uvádza aj v poučení, ktoré je súčasťou Vami udeleného súhlasu.

 1. Otázka:

Môžem v súvislosti s ochranou mojich osobných údajov podať podnet alebo návrh na príslušný štátny orgán, ktorý by preveril zákonnosť postupu prevádzkovateľa pri spracúvaní mojich osobných údajov?
Odpoveď: Áno, môžete podať podnet na začatie konania, ktorým sa preverí, či prišlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo či prišlo k porušeniu zákona (zákon NR SR
č. 18/2018 Z. z.). Návrh sa podáva na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, e-mail: info@uvo.gov.sk
tel.: 421 02 50264 111.

 1. Otázka:

Je poskytovanie osobných údajov v tomto prípade zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?  Som povinný moje osobné údaje poskytnúť a aké sú následky, ak ich neposkytnem?
Odpoveď: Vami poskytované osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, ktorý nie ste povinný poskytnúť. Ak ho neposkytnete alebo súhlas odvoláte, spracúvanie Vašich osobných údajov sa ukončí.

 1. Otázka:

Využíva alebo aplikuje prevádzkovateľ automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?
Odpoveď: Nie, tieto formy a postupy podľa § 28 zákona (zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.) prevádzkovateľ neuplatňuje a neaplikuje.

 

V Bratislave, 12.9.2020